BEHANDLING AF PERSONDATA OM ANSATTE I:

Silkeborg IF A/S
Ansvej 104
8600 Silkeborg

Tlf.: 86804477
CVR nr.: 26397731
E-mail: sif@silkeborgif.com

 

Silkeborg IF A/S behandler som led i sin personaleadministration en række almindelige oplysninger om dig. Oplysninger behandles med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b) for at kunne opfylde aftalen med dig om din ansættelse i Silkeborg IF A/S.

 

De oplysninger, Silkeborg IF A/S behandler om sine ansatte, er helt eller delvist: navn, adresse og telefonnummer, fødselsdato, oplysninger om uddannelse, udtalelser, tidligere beskæftigelse, nuværende stilling, arbejdsopgaver, arbejdstider og andre tjenstlige forhold, oplysninger om løn, skat, sygefravær og sygdomsperioder, oplysninger om andet fravær fra arbejdet, oplysninger om pensionsforhold, kildeskatteoplysninger og oplysninger om kontonummer, hvortil løn skal anvises.

 

Herudover registrerer vi de oplysninger, som du selv har oplyst i forbindelse med din ansættelse i Silkeborg IF A/S, eksempelvis i din ansøgning, i CV og under samtaler. Såfremt det er aftalt med dig, at vi må indhente reference på dig, vil sådanne oplysninger blive opbevaret jvf. vores slette- og opbevaringspolitik.

 

Ud over ovenstående almindelige oplysninger behandler vi tillige med hjemmel i Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 dit cpr.nr. for at kunne foretage lovpligtige indberetninger til SKAT. Oplysningerne opbevares kun i det omfang de er nødvendige for dit ansættelsesforhold.

 

Silkeborg IF A/S vil som udgangspunkt ikke behandle nogen følsomme oplysninger om dig. Dog vil vi være forpligtet til at opbevare oplysninger om helbredsforhold for det tilfælde, at vi i forbindelse med barsel eller sygdom skal søge refusion af barselsgodtgørelse eller sygedagpenge.

 

Såfremt der skal indhentes børneattest, så vil Silkeborg IF A/S behandle dit cpr.nr. med hjemmel i Databeskyttelseslovens kapitel 3, jf. børneattestloven § 2, stk. 1.

 

Hvis du får foretaget Covid-19 tests gennem Silkeborg IF A/S og har givet skriftligt samtykke til det, vil dit fulde navn, telefonnummer og CPR-nummer blive videregivet til KMD, der foretager indberetning af testresultaterne til Statens Serum Institut og positive testresultater til Styrelsen for Patientsikkerhed i henhold til lovbekendtgørelse 1444 af 1. oktober 2020 (Bekendtgørelse af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme) §21a, §22b og §26, samt bekendtgørelse 1919 af 11. december 2020 (Bekendtgørelse om private testudbyderes anmeldelse af positive resultater af test for COVID-19 med henblik på smitteopsporing og kompensation).

 

Hvis du rejser i forbindelse med din ansættelse i Silkeborg IF A/S, og der foretages fælles bestilling af rejsen, vil vi tillige opbevare en kopi af plastiksiden i dit pas til brug for bestilling af fly og hotelophold.

 

Oplysninger behandles udelukkende til brug for dit ansættelsesforhold og/eller dit frivillige virke i klubben. Nedenfor finder du liste over de eksterne parter, som vi videregiver dine data til:

 

1.    Danica Pension
2.    Dansk Løn Service
3.    SKAT
4.    Mangaard Travel/ SportConcept International
5.    Nykredit
6.    Feriefonden, Feriekonto
7.    KMD
8.    Øvrige offentlige myndigheder, når påkrævet ved lov

 

I forbindelse med en evt. tvist mellem Silkeborg IF A/S og dig som medarbejder, kan dine personoplysninger blive videregivet til advokat.

 

Dine personoplysninger vil blive opbevaret af Silkeborg IF A/S indtil udgangen af det år, der udløber 5 år efter din fratrædelse. Dette skyldes, at en evt. sag om efterbetalingskrav kan rejses indtil 5 år efter din fratræden, og at de personoplysninger som Silkeborg IF A/S har om dig i den forbindelse kan være relevante. Ligeledes skal bogføringslovens krav om opbevaring i løbende år + 5 år opfyldes. Herefter vil dine oplysninger blive slettet med mindre sag verserer eller med rette kan forventes at blive anlagt, idet oplysninger da gemmes, indtil sådan sag er afsluttet.

 

Du har altid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Silkeborg IF A/S har om dig ved at skrive til: sif@silkeborgif.com. Du har også ret til at få korrigeret dine oplysninger, hvis disse ikke er korrekte, ligesom du har ret til at komme med indsigelse mod eller anmodning om sletning eller begrænsning af behandlingen af dine oplysninger. Det vil bero på en konkret vurdering i overensstemmelse med lovgivningen, hvorvidt din anmodning om indsigelse, sletning mv. kan imødekommes.

 

Hvis du har givet samtykke til behandling af visse oplysninger, f.eks. brug af dit billede på hjemmesiden, kan du altid trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at skrive til: sif@silkeborgif.com.

 

Hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger sker i strid med lovgivningen kan du indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K., e-mail: dt@datatilsynet.dk

 

Kun de ansatte i Silkeborg IF A/S, der som led i deres arbejde har behov for kendskab til dine personoplysninger, har adgang til disse.

Vi opdaterer vores privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på https://www.silkeborgif.com/privatlivspolitik-ansatte/

 

Senest ændret 27.01.2021

Scroll til toppen