Ordensregler / Sikkerhed

Sikkerhed:

Har du spørgsmål til afviklingen / sikkerheden / oplevelser i forbindelse med SIFs kampe på JYSK park – eller er du for eksempel sikkerhedsansvarlig for en anden klub, kan du kontakte sikkerhedschef Bjarne Skov på bas@silkeborgif.com eller 20905844.

Se 3F Superligaens og JYSK parks generelle ordensregler nedenfor. Ordensregler for 3F Superliga er også gældende ved afvikling af kampe i 1. division og DBU Pokalen.

 

For JYSK park gælder følgende ordensregler:

Formål
§ 1

Formålet med ordensreglerne er at sikre en god og sikker afvikling af arrangementer på JYSK park, hvor vi samtidig bevarer den gode stemning. Endvidere sikrer vi, at alle, uanset udseende, religion og kulturel baggrund, kan føle sig trygge og glade både før, under og efter opholdet.

 

Gyldighedsområde
§ 2

Stk. 1. Ordensreglerne gælder hele JYSK park inklusive ind- og udgange samt parkeringspladser, der er til rådighed for publikum.

Stk. 2. Ordensreglerne gælder for alle arrangementer, som afvikles på JYSK park, uanset hvem der afholder disse.

 

Adgangskontrol og anden kontrol
§ 3

Stk. 1. Kontrollører, andre repræsentanter fra arrangøren samt JYSK parks personale har ret til at undersøge, om gæster udgør en sikkerhedsrisiko på grund af alkohol- eller narkotikapåvirkning eller om de medfører våben eller andre farlige/brandfarlige genstande. Undersøgelsen kan foretages ved visitation og ved hjælp af tekniske hjælpemidler eller som en kombination.

 

Regler for ophold
§ 4

Stk. 1. På JYSK parks område må der kun opholde sig personer, der er i besiddelse af billetter eller adgangskort eller på anden måde kan bevise, at de er berettiget til at opholde sig på området. Legitimation kan blive krævet forevist på forlangende.

Stk. 2. Gæster skal indtage den plads, der er anført på billetten. Af sikkerhedsmæssige årsager kan det dog forekomme, at gæster anvises andre pladser end anført på billetten af kontrollører, andre repræsentanter fra arrangøren eller fra JYSK parks personale. I så fald er gæster forpligtede til at indtage den anviste plads. Det er ikke tilladt at bevæge sig mellem de forskellige afsnit uden tilladelse fra kontrollørerne.

Stk. 3. Gæster er forpligtede til at overholde det gældende stadionreglement, og skal til enhver tid følge de anvisninger, som måtte blive givet over JYSK parks højtaleranlæg og/eller af kontrollører, andre repræsentanter fra arrangøren, JYSK parks personale, redningstjeneste, politi og brandvæsen.

Stk. 4. Af sikkerhedsmæssige årsager kan kontrollørerne lukke gæster ud fra JYSK park i hold i det tempo, som findes sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Dette vil ske for at alle, der besøger JYSK park, kan få den bedst mulige oplevelse, også efter afsluttede arrangementer. Der kan i visse tilfælde påregnes en ventetid på 30-45 minutter efter arrangementets afslutning.

 

Forbud mod genstande
§ 5

Stk. 1. Følgende genstande må ikke medbringes på JYSK park:
1)     Våben af enhver art
2)     Genstande der kan benyttes som våben eller kasteskyts
3)     Spraydåser med gas, ætsende og farvende substans
4)     Flasker, bægre, krus eller dåser som er fremstillet af materialer, der kan gå i stykker eller splintre
5)     Tasker, heriblandt sportstasker, rygsække og lignende, samt genstande, der fylder meget. Undtaget er dog håndtasker og      

         mavebælter. Dette forbud er dog gældende for gæsteafsnittet.
6)     Fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande
7)     Flag eller transparenter, der er længere end 1,5 meter
8)     Konfettirør og creperuller uden forudgående godkendelse af sikkerhedschefen
9)     Mekanisk drevne støjinstrumenter – eksempelvis kompressorhorn
10)   Mad og drikkevarer – herunder alkoholiske drikke af enhver art
11)   Dyr
12)   Laserpenne
13)   Maskeringsgenstande som huer og lignende. Alle genstande, der antages at kunne benyttes som maskering, vil blive vurderet, og 

         der vil straks blive taget stilling til, om det må medbringes eller ej
14)   Dokumenter, tegninger, flag eller symboler af ideologisk eller reklamemæssig karakter samt genstande, der tjener kommercielle 

         formål og som kan ses af andre eller er medbragt med henblik på omdeling blandt øvrige besøgende, uden forudgående skriftlig 

         tilladelse af Silkeborg IF A/S
15)   Genstande eller effekter som tøj, bannere eller lignende, hvorpå der er påtrykt, skrevet eller på anden måde synligt givet udtryk for 

         racistiske, politiske, kriminelle eller anden form for utryghedsskabende budskaber
15)   Kamera af professionel karakter. Kun akkrediterede pressefotografer må medbringe kamera

 

Stk. 2. Repræsentanter fra arrangøren eller JYSK parks personale kan konkret forbyde andre genstande, såfremt de skønner, at de udgør 

         en sikkerhedsrisiko, er egnet til at fremkalde stridigheder på stadion eller i øvrigt er til gene for andre

 

Forbud mod adfærd
§ 6

Stk. 1. Det er forbudt JYSK parks gæster:

1)     At optræde synligt stærkt beruset eller påvirket
2)     At klatre op på eller over bygninger og indretninger – herunder facader, hegn, mure, indhegninger af spillerfelter, afspærringer, 

        belysningsanlæg, kameraplatforme, træer, master af enhver art samt tage, der ikke er beregnet til almen benyttelse. Det er ligeledes   

        forbudt at betræde områder, der ikke er tilladt for besøgende – eksempelvis banens område
3)     At  maskere sig
4)     At kaste med genstande
5)     At tænde ild, affyre fyrværkeri, lysraketter eller andre pyrotekniske genstande
6)     At sælge varer eller billetter, uddele tryksager og gennemføre indsamlinger uden foregående tilladelse hertil
7)     At skrive, male, klæbe eller ophænge noget på bygninger, indretninger og reklameskilte
8)     At forrette nødtørft uden for toiletter eller bortkaste affald udenfor de opstillede affaldsstativer
9)     At provokere andre til had eller vold mod upartiske, modspillere eller andre personer
10)   At medføre eller åbenlyst bære tegn og symboler af racistisk eller voldelig karakter eller som relaterer sig til kriminelle miljøer
11)   At optage levende billeder eller lyd fra et hvilket som helst sted på JYSK park eller at videregive informationer fra kampen uanset 

         fremgangsmåde

Stk. 2. Repræsentanter fra arrangøren eller JYSK parks personale kan konkret forbyde anden form for adfærd, såfremt de skønner, at 

        adfærden udgør en sikkerhedsrisiko, er egnet til at fremkalde stridigheder på stadion eller i øvrigt er til gene for andre

Stk. 3. Det er ikke tilladt at bære udeholdets farver eller merchandise (flag, trøjer halstørklæder mv) i andre tilskuerafsnit end udeholdets 

         tildelte afsnit. Kontrollørerne er berettigede til at bortvise gæster, der ikke overholder dette forbud. De involverede personer vil dog, 

         så vidt det er muligt og efter en konkret vurdering, blive anmodet om at bortskaffe det forbudsramte merchandise og lignende. 

        Alternativt vil man, efter en konkret sikkerhedsvurdering, blive henvist til det tildelte udebaneafsnit, såfremt der er ledige pladser

Stk. 4. Rygning er ikke tilladt i alle indendørs lokaliteter
        Derudover er der forbud mod rygning følgende steder:

        Tribuneafsnit med angivet rygeforbud (Familietribunen A1 – A2 – A3 – A4 – A5 og delvist Mascot tribunen D2), samt i salgsboder

 

Erstatningsansvar
§ 7

Stk. 1. Al adgang, færdsel og ophold på JYSK park sker på gæsternes eget ansvar. Silkeborg IF A/S har ikke ansvar for person eller 

        tingskader som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser.

Stk. 2. Såfremt der udøves skader på JYSK parks ejendom eller i øvrigt udvises en adfærd, der påfører Silkeborg IF A/S et tab, herunder 

        også adfærd, der medfører idømmelse af bøder og/eller sanktioner, forbeholder Silkeborg IF A/S sig retten til at holde den 

       pågældende personligt ansvarlig for tabet.

 

Særlige afgifter
§8

Samtlige Superliga-klubber har tiltrådt et fælles ordensreglement, der har til formål at sikre, at tilskuere til fodboldkampe skal være trygge og glade før, under og efter arrangementet på stadion.

Alle uanset alder, udseende, religion og kulturel baggrund er velkomne på stadion. Stadionreglementet gælder for hele stadionområdet, herunder ved banen, på tribunerne og arealerne omkring stadion inden for hegnet, hovedbygningen, brandvejene omkring stadion samt tilknyttede parkeringsarealer.

 

Forbud og afgifter for overtrædelser

Det er forbudt at forcere hegnet omkring fodboldbanen eller på anden vis opnå adgang til fodboldbanen.

Gæster, der forcerer, forsøger at forcere eller har forceret hegnet omkring fodboldbanen eller på anden vis opnår eller forsøger at opnå adgang til fodboldbanen vil blive opkrævet en afgift på 10.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.Det er forbudt at besidde pyroteknik på stadion.

Gæster, der medbringer eller forsøger at medbringe pyrotekniske genstande af enhver art, vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.Det er forbudt at benytte pyroteknik på stadion.

Gæster, der benytter sig af pyrotekniske genstande af enhver art, vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.”Cirkulære nr. 19 af 2021 om Sikkerhed og orden på stadions” – fastslår, at cirkulærets forbud mod anvendelse af pyrotekniske artikler omfatter alle former for pyrotekniske artikler.

 

Det er forbudt at kaste genstande på eller mod banen og/eller mod andre tilskuere.

Gæster, der kaster med genstande på banen eller mod banen og/eller mod andre tilskuere vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.Det er forbudt at forsøge på eller at tage ophold på stadion, for personer der er ramt af karantæne.

Karantæneramte gæster, der opholder på stadion eller forsøger at tage ophold på stadion vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.Det er forbudt at besidde og/eller benytte maskering på stadion.

Gæster, der besidder og/eller benytter maskering, vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

Betaling af ovennævnte afgifter udelukker ikke anvendelse af øvrige sanktioner og retsforfølgelse.

 

Overtrædelse af ordensreglementet
§ 9

Stk. 1. Repræsentanter fra arrangøren eller JYSK parks personale er berettigede til uden videre at bortvise gæster, som overtræder dette reglement eller som i øvrigt vurderes at udgøre en sikkerhedsrisiko eller som fremkalder stridigheder på stadion.

Stk. 2. Repræsentanter fra arrangøren eller JYSK parks personale er berettigede til at bortvise persongrupper, såfremt overtrædelsen ikke kan tilregnes en enkelt person og overtrædelse i øvrigt er karakteristisk for hele gruppens opførsel.

Stk. 3. Bortviste gæster har ikke krav på at få deres billet refunderet.

Stk. 4. Bortviste gæster kan uden videre få forbud mod at vise sig på JYSK parks område eller på ethvert andet stadion i ind- og udland, hvor Silkeborg IF er part i arrangementet.

Stk. 5. Der kan udstedes karantæne fra JYSK park eller fra ethvert andet arrangement med tilknytning til JYSK park, uanset hvor arrangementet afvikles, for overtrædelser af stadionreglementet. Ligeledes kan strafbare handlinger, der sker i umiddelbar nærhed af JYSK park, såsom ind-/udgange, veje og fortove samt parkeringspladser beliggende i forbindelse med JYSK parks område, eller voldelige handlinger foretaget et andet sted, hvor sammenhæng med JYSK park eller Silkeborg IF kan drages, medføre karantæne.

 

Videoovervågning

JYSK park er videoovervåget. Dokumentation for overtrædelse af ordensreglementet kan derfor videregives til politiet og DBU’s disciplinære system til brug for behandling af sager vedrørende overtrædelse af ordensreglementet. Oplysningerne gemmes som udgangspunkt i op til 30 dage, hvorefter de slettes. Oplysningerne kan dog gemmes længere, hvis det er nødvendigt med henblik på undersøgelse eller dokumentation af konkrete hændelser. 

 

Udstedt og godkendt af Silkeborg IF A/S den 15. juli 2017. Revideret 01.02.2022 og 15.11.2023

Næste Kamp

3F Superliga

Mandag d. 20.05. kl. 16.00
Scroll til toppen