overskud  ∙  format  ∙  vilje

Ordensregler / Sikkerhed

Sikkerhed:

Har du spørgsmål til afviklingen / sikkerheden i forbindelse med SIFs kampe på Mascot Park - eller er du for eksempel sikkerhedsansvarlig for en anden klub, kan du kontakte sikkerhedschef Bjarne Skov på bas@silkeborgif.com

Se Alka Superligaens og Mascot Parks generelle ordensregler nedenfor. Ordensregler for Alka Superliga er også gældende ved afvikling af kampe i 1. division.

Sikkerhedsreglement_718.jpg

Ordensreglement for Superligae
Samtlige Superliga-klubber har tiltrådt et fælles ordensreglement, der har til formål at sikre, at tilskuere til fodboldkampe skal være trygge og glade før, under og efter arrangementet på stadion.

Alle uanset alder, udseende, religion og kulturel baggrund er velkomne på stadion. Stadionreglementet gælder for hele stadionområdet, herunder ved banen, på tribunerne og arealerne omkring stadion inden for hegnet, hovedbygningen, brandvejene omkring stadion samt tilknyttede parkeringsarelaer.

1. Fremvisning af billetter, adgangskort eller anden akkreditering, som giver ret til ophold på stadion, skal ske til en hver tid på opfordring fra kontrollører, politi eller anden myndighed. Desuden skal man være villig til at lade sig visitere af en kontrollør.

2. Tilskuere skal indtage den plads, der er anført på billetten, medmindre anden plads anvises af kontrollører eller andet personale.

3. Optagelse af levende billeder eller lyd og videregivelse af informationer fra kampen, tribuner og de øvrige stadionområder til kommercielt brug er ikke tilladt - uanset fremgangsmåde.

4. Dækning af skilte og reklamebander med bannere er ikke tilladt uden forudgående aftale.

5. Racistiske, homofobiske og andre nedsættende eller diskriminerende ytringer er strengt forbudt.

6. Videoovervågning på stadion kan forekomme af sikkerhedshensyn.

7. Overtrædelse af Superligaens ordensreglement vil uden videre kunne medføre bortvisning og eventuel afgift og / eller karantæne fra stadion. Bortviste gæster har ikke krav på at få deres billet eller adgangskort refunderet.

8. Lokale stadionreglementer og kontrollørernes anvisninger skal tillige efterleves.

9. Ovenstående punkter er ikke udtømmende.

Forbud og afgifter for overtrædelser

• Det er forbudt at forcere hegnet omkring fodboldbanen eller på anden vis opnå adgang til fodboldbanen. Gæster, der forcerer, forsøger at forcere eller har forceret hegnet omkring fodboldbanen eller på anden vis opnår eller forsøger at opnå adgang til fodboldbanen vil blive opkrævet en afgift på 10.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

• Det er forbudt at besidde pyroteknik på stadion. Gæster, der medbringer eller forsøger at medbringe fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

• Det er forbudt at benytte pyroteknik på stadion. Gæster, der benytter sig af fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande, vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

• Det er forbudt at kaste genstande på eller mod banen og/eller mod andre tilskuere. Gæster, der kaster med genstande på banen eller mod banen og/eller mod andre tilskuere vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

• Det er forbudt at forsøge på eller at tage ophold på stadion, for personer der er ramt af karantæne. Ophold på stadion eller forsøg på at tage ophold på stadion af karantæneramte personer vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

• Det er forbudt at besidde og/eller benytte maskering på stadion. Gæster, der besidder og/eller benytter maskering, vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

Betaling af ovennævnte afgifter udelukker ikke anvendelse af øvrige sanktioner og retsforfølgelse.


For Mascot Park gælder i øvrigt følgende orrdensregler: 

Formål
§ 1

Formålet med ordensreglerne er at bevare den gode stemning på Mascot Park og sikre, at alle der besøger Mascot Park fortsat kan føle sig trygge og glade både før, under og efter opholdet.


Gyldighedsområde
§ 2

Stk. 1. Ordensreglerne gælder hele Mascot Park område inklusiv ind- og udgange samt parkeringspladser, der er til rådighed for publikum.

Stk. 2. Ordensreglerne gælder for alle arrangementer, som afvikles på Mascot Park, uanset hvem der afholder disse.


Indgangskontrol og anden kontrol
§ 3

Stk. 1. Gæster skal på forlangende fremvise billetter, adgangskort eller lignende til kontrollører, andre repræsentanter fra arrangøren, Mascot Parks personale eller politi og udlevere dette til nærmere kontrol.

Stk. 2. Kontrollører, andre repræsentanter fra arrangøren samt Mascot Parks personale har ret til at undersøge, om gæster udgør en sikkerhedsrisiko på grund af alkohol- eller narkotikapåvirkning eller om de medfører våben eller andre farlige/brandfarlige genstande. Undersøgelsen kan foretages ved hjælp af tekniske hjælpemidler.


Regler for ophold
§ 4

Stk. 1. På Mascot Parks område må der kun opholde sig personer, der er i besiddelse af billetter eller adgangskort eller på anden måde kan bevise, at de er berettiget til at opholde sig på området.

Stk. 2. Gæster skal indtage den plads, der er anført på billetten. Af sikkerhedsmæssige årsager kan det dog forekomme, at gæster anvises andre pladser end anført på billetten af kontrollører, andre repræsentanter fra arrangøren eller fra Mascot Parks personale. I så fald er gæster forpligtede til at indtage den anviste plads.

Stk. 3. Gæster skal til enhver tid følge de anvisninger, som måtte blive givet over Mascot Parks højtaleranlæg og/eller af kontrollører, andre repræsentanter fra arrangøren, Mascot Parks personale, redningstjeneste, politi og brandvæsen.


Forbud mod genstande
§ 5

Stk. 1. Følgende genstande må ikke medbringes på Mascot Park:
 1)     Våben af enhver art, herunder paraplyer med spids der kan anvendes som stik- eller slagvåben. Lommeparaplyer må dog medbringes
 2)     Genstande der kan benyttes som våben eller kasteskyts
 3)     Spraydåser med gas, ætsende og farvende substans
 4)     Flasker, bægre, krus eller dåser som er fremstillet af materialer, der kan gå i stykker eller splintre
 5)     Genstande der fylder meget
 6)     Fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande
 7)     Flag eller transparenter, der er længere end 1,5 meter
 8)     Konfettirør og creperuller uden forudgående godkendelse af sikkerhedschefen
 9)     Mekanisk drevne støjinstrumenter - eksempelvis kompressorhorn
 10)   Mad og drikkevarer - herunder alkoholiske drikke af enhver art
 11)   Dyr
 12)   Laserpenne
 13)   Dokumenter, tegninger, symboler eller flag af ideologisk eller reklamemæssig karakter samt genstande, der tjener kommercielle formål og som kan ses af andre eller er medbragt med henblik på omdeling blandt øvrige gæster og besøgende.
 14)   Racistisk eller anden form for politisk propagandamateriale
 15)   Kamera. Kun akkrediterede pressefotografer må medbringe kamera

Stk. 2. Repræsentanter fra arrangøren eller Mascot Parks personale kan konkret forbyde andre genstande, såfremt de skønner, at de udgør en sikkerhedsrisiko, er egnet til at fremkalde stridigheder på stadion eller i øvrigt er til gene for andre.


Forbud mod adfærd
§ 6

Stk. 1. Det er forbudt Mascot Parks gæster:

 1)     At optræde synligt stærkt beruset eller påvirket
 2)     At klatre op på eller over bygninger og indretninger - herunder facader, hegn, mure, indhegninger af spillerfeltet, afspærringer, belysningsanlæg,  kameraplatforme, træer, master af enhver art samt tage, der ikke er beregnet til almen benyttelse. Det er ligeledes forbudt at betræde områder, der ikke er tilladt for besøgende - eksempelvis fodboldbanen
 3)     At kaste med genstande
 4)     At tænde ild, affyre fyrværkeri, lysraketter eller andre pyrotekniske genstande
 5)     At sælge varer eller billetter, uddele tryksager og gennemføre indsamlinger uden foregående tilladelse hertil
 6)     At skrive, male, klæbe eller ophænge noget på bygninger, indretninger og reklameskilte
 7)     At forrette nødtørft uden for toiletter eller bortkaste affald udenfor de opstillede affaldsstativer
 8)     At provokere andre til had eller vold mod upartiske, modspillere eller andre personer
 9)     At medføre eller åbenlyst bære tegn og symboler af racistisk eller voldelig karakter samt råbe eller synge slagsange med dette indhold
 10)     At optage levende billeder eller lyd fra et hvilket som helst sted på Mascot Park

Stk. 2. Repræsentanter fra arrangøren eller Mascot Parks personale kan konkret forbyde anden form for adfærd, såfremt de skønner, at adfærden udgør en sikkerhedsrisiko, er egnet til at fremkalde stridigheder på stadion eller i øvrigt er til gene for andre.


Erstatningsansvar
§ 7

Stk. 1. Al adgang, færdsel og ophold på Mascot Park sker på gæsternes eget ansvar. Mascot Park har ikke ansvar for person eller tingskader som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser.

Stk. 2. Såfremt der udøves skader på Mascot Park ejendom eller i øvrigt udvises en adfærd, der påfører Silkeborg Kommune et tab, herunder også adfærd, der medfører idømmelse af bøder og/eller sanktioner for Silkeborg Kommune, forbeholder Silkeborg Kommune sig retten til at holde den pågældende personligt ansvarlig for tabet.


Overtrædelse af ordensreglementet
§ 8

Stk. 1. Repræsentanter fra arrangøren eller Mascot Parks personale er berettigede til uden videre at bortvise gæster, som overtræder disse generelle ordensregler, som i øvrigt vurderes at udgøre en sikkerhedsrisiko eller som fremkalder stridigheder på stadion.

Stk. 2. Repræsentanter fra arrangøren eller Mascot Parks personale er berettigede til at bortvise persongrupper, såfremt overtrædelsen ikke kan tilregnes en enkelt person og overtrædelse i øvrigt er karakteristisk for hele gruppens opførsel.

Stk. 3. Bortviste gæster har ikke krav på at få deres billet refunderet.

Stk. 4. Silkeborg Kommune kan meddele gæster, der overtræder disse generelle ordensregler, forbud mod at vise sig (karantæne) på Mascot Parks område eller andre af Silkeborg Kommunes sportsfaciliteter. Ved beslutning om karantæne vil Silkeborg Kommune tage stilling til udelukkelsens varighed.

Stk.5. Såfremt en overtrædelse udløser begrundet formodning om en strafbar handling, vil der kunne blive foretaget politianmeldelse.


Udstedt og godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget den 7. august 2008.

 

---O---


Ordensregler for arrangementer afholdt af Silkeborg IF A/S på Mascot Park:

Formål
§ 1

Formålet med ordensreglerne er at bevare den gode stemning på Mascot Park under arrangementer afholdt af Silkeborg IF A/S og sikre, at alle, der deltager i disse arrangementer, fortsat kan føle sig trygge og glade både før, under og efter opholdet.


Gyldighedsområde
§ 2

Stk. 1. Ordensreglerne gælder hele Mascot Park område inkl. ind- og udgange samt parkeringspladser, der er til rådighed for publikum ved samtlige arrangementer på Mascot Park.

Stk. 2. Ordensreglerne gælder for alle arrangementer, der afvikles på Mascot Park med Silkeborg IF A/S som arrangør.

 
Regler om adfærd m.v.
§ 3

Stk. 1. Gæster er forpligtede til at overholde de generelle ordensregler for Mascot Park.

Stk. 2. Der må anvendes en megafon i hver ende af stadion, det vil sige en til hjemmeholdets og en til udeholdets fans. Megafonerne er som udgangspunkt forbeholdt de officielle fanklubber.

Stk. 3. Under afviklingen af Silkeborg IF A/S' kampe er supportere af Silkeborg IF henvist til fan-afsnittet på Jyske Finans Tribunen. Ved ophold i dette område er det forbudt at bære gæstemandskabets farver og/eller komme med verbale udbrud eller bemærkninger, der kan fremkalde stridigheder med de øvrige tilstedeværende tilskuere. Kontrollørerne er berettiget til at bortvise gæster, der ikke overholder nævnte forbud - dog vil de så vidt mulig blive henvist til andre områder på Mascot Park.

Stk. 4. Gældende ved afvikling af Silkeborg IFs kampe på MASCOT Park er følgende regler for seperation af tilskuere.
Udeholdets fans vil altid få tildelt eget område på MASCOT Park. Dette vil som regel være på HENTON ståafsnit samt på særlige vilkår på DANSAND tribunens D-afsnit (familier).

Øvrige afsnit på DANSAND-tribunen, JYSKE FINANS-tribunen samt JYSKE BANK-tribunen, er forbeholdt SIF-fans, og ved ophold på disse tribuner er det forbudt at bære gæstemandskabets kendetegn og/eller komme med verbale udbrud og bemærkninger, der kan fremkalde stridigheder med de øvrige tilstedeværende gæster.

Kontrollører og servicepersonale er berettiget til at bortvise gæster, der ikke overholder nævnte forbud. I videst mulig omfang vil disse gæster blive henvist til udeholdets område på MASCOT Park
 

Overtrædelse af ordensreglementet
§ 4

Stk. 1. Repræsentanter for Silkeborg IF A/S er berettiget til uden videre at bortvise gæster, som overtræder disse ordensregler eller de generelle ordensregler for Mascot Park, eller som i øvrigt vurderes at udgøre en sikkerhedsrisiko eller som fremkalder stridigheder på stadion.

Stk. 2. Repræsentanterne er berettigede til at bortvise persongrupper, såfremt overtrædelsen ikke kan tilregnes en enkelt person og overtrædelse i øvrigt er karakteristisk for hele gruppens opførsel.

Stk. 3. Bortviste gæster har ikke krav på at få deres billet refunderet.

Stk. 4. Silkeborg IF A/S kan meddele gæster, der overtræder disse ordensregler eller de generelle ordensregler for Mascot Park, forbud mod at vise sig (karantæne) ved fremtidige arrangementer afholdt af Silkeborg IF A/S på Mascot Parks område, ethvert andet stadion i ind- og udland, hvor er Silkeborg IF A/S part, samt ethvert andet arrangement med tilknytning til Silkeborg IF A/S, uanset hvor arrangementet afholdes. Det samme gælder i forhold til gæster, som har foretaget voldelige handlinger et andet sted, hvor samhørighed med Silkeborg IF A/S kan drages. Ved beslutninger om karantæne vil Silkeborg IF A/S tage stilling til udelukkelsens varighed. Minimum karantæne er af et halvt års varighed. Overtrædes dette tillægges endnu et halvt år.

Stk.5. Såfremt en overtrædelse udløser begrundet formodning om en strafbar handling, vil der kunne blive foretaget politianmeldelse.

Erstatningsansvar

§ 5

Stk. 1. Al adgang, færdsel og ophold på Mascot Park under Silkeborg IF A/S' arrangementer sker på den besøgendes eget ansvar. Silkeborg IF A/S har ikke ansvar for person eller tingskader som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser.

Stk. 2. Såfremt der udøves skader på Silkeborg IF A/S' ejendom eller i øvrigt udvises en adfærd, der påfører Silkeborg IF A/S et tab, herunder også adfærd der medfører idømmelse af bøder og/eller sanktioner for Silkeborg IF A/S, forbeholder Silkeborg IF A/S sig retten til at holde den pågældende personligt ansvarlig for tabet.

Udstedt og godkendt af Silkeborg IF A/S den 7. august 2008.