overskud  ∙  format  ∙  vilje

Generalforsamling

TILMELDING TIL TORSDAGENS GENERALFORAMLING ER NU LUKKET

Selskabets kapitalejere indbydes hermed til ordinær generalforsamling i

Silkeborg IF Invest A/S torsdag, den 27. april 2017 kl. 17.00 i
JYSK MUSIKTEATER, Papirfabrikken 80, 8600 Silkeborg

Adgangskort
For at kunne deltage på generalforsamlingen skal aktionærerne eller sådannes fuldmægtige have et adgangskort. Adgangskortet kan rekvireres ved at en aktionær (eller dennes fuldmægtig) anmelder sin deltagelse hos selskabet senest tre dage før generalforsamlingens afholdelse.

Tilmelding via aktionærportalen. Klik her for adgang.

Fuldmagt
Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen og kan møde sammen med en rådgiver. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt og have løst adgangskort.
Fuldmagt afgives via aktionærportalen. Klik her for adgang. 

Brevstemme
Brevstemme kan afgives via aktionærportalen. Klik her for adgang.

Selskabskapitalens størrelse
I medfør af selskabslovens § 97, stk. 1 oplyses det herved, at Silkeborg IF Invest A/S's selskabskapital udgør 9.901.598 stk. kapitalandele svarende til en nominel værdi på 99.015.980 kr. i udestående kapitalandele. For hver kapitalandel giver ret til én stemme.

For kapitalandele, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten på generalforsamlingen yderligere betinget af, at vedkommende kapitalejer før generalforsamlingen enten har fået sin kapitalandel noteret på navn i selskabets ejerbog eller har anmeldt og dokumenteret erhvervelsen overfor selskabet.En kapitalejers ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de kapitalandele, kapitalejeren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. De kapitalandele, den enkelte kapitalejer besidder på registreringsdatoen opgøres på baggrund af notering af kapitalejerens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Dagsorden
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med årsberetning og revisionspåtegning.
3. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport samt decharge for direktion og bestyrelse.
4. Forslag fra kapitalejere eller bestyrelse.
a) Bestyrelsens forslag om ændring af selskabets vedtægter.
Forslaget omfatter navnlig
- formålsparagraffen, § 2, ændres således, at selskabet tillige får mulighed for at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber, hvis virksomhed ikke har naturlig tilknytning til selskabets virksomhed,
- bemyndigelsen i § 3 til at erhverve egne kapitalandele forlænges, således at den i henhold til den nye § 4 gælder indtil 01.04.2022,
- bestemmelserne i § 5 flyttes til den nye § 3. Dette indebærer ikke realitetsændringer,
- som ny § 7 indsættes en bestemmelse om elektronisk kommunikation med kapitalejerne,
- § 6 om mortifikation udgår som overflødig,
- reglen i § 7 (nu § 8) om indkaldelse til generalforsamling ændres, således at der ikkel ængere skal ske indkaldelse i Midtjyllands Avis.
-i formålsbestemmelsen i § 2 indsættes i 4. linje ordet "herunder"
5.Valg af bestyrelse.
6.Valg af 1 revisor, som skal være statsautoriseret.
7.Eventuelt.

Se indkaldelsen med bemærkninger her.

Se forslag til vedtægtsændringer her.

Se gamle vedtægter og forslag til nye vedtægter her. 

Se de indstillede til genvalg til bestyrelsen her. 

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingens afholdelse stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved at rette henvendelse til selskabet.


Årsrapport
Find Årsrapport 2016 her