overskud  ∙  format  ∙  vilje

Generalforsamling

Selskabets kapitalejere indbydes hermed til ordinær generalforsamling i

Silkeborg IF Invest A/S onsdag, den 27. april 2016 kl. 17.00 i
JYSK MUSIKTEATER, Papirfabrikken 80, 8600 Silkeborg


Adgangskort
For at kunne deltage på generalforsamlingen skal aktionærerne eller sådannes fuldmægtige have et adgangskort. Adgangskortet kan rekvireres ved at en aktionær (eller dennes fuldmægtig) anmelder sin deltagelse hos selskabet senest tre dage før generalforsamlingens afholdelse.
Tilmeldingsblanket findes ved at klikke her.

Alternativ tilmelding kan ske pr. e-mail mh@silkeborgif.com eller pr. fax nr. 86804647 ved udfyldelse af særlig tilmeldingsblanket.
Tilmeldingsblanketten kan printes ud ved at klikke her.


Fuldmagt
Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen og kan møde sammen med en rådgiver. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt og have løst adgangskort.
Fuldmagtsblanket kan hentes ved at klikke her.


Brevstemme
Aktionærerne kan stemme skriftligt ved brev.
Brevstemmeblanket er tilgængelig på dette link.

Brevstemmeblanketten skal, når den er udfyldt, printes og være selskabet i hænde senest tre dage før afholdelse af generalforsamlingen enten ved returnering til Silkeborg IF Invest A/S, Papirfabrikken 34, 8600 Silkeborg, på fax nr. 86804647 eller e-mail til mh@silkeborgif.com. Dirigenten forbeholder sig ret til at forkaste stemmer, hvis blanketten ikke er udfyldt korrekt.


Selskabskapitalens størrelse
I medfør af selskabslovens § 97, stk. 1 oplyses det herved, at Silkeborg IF Invest A/S's selskabskapital udgør 9.901.598 stk. kapitalandele svarende til en nominel værdi på 99.015.980 kr. i udestående kapitalandele. For hver kapitalandel giver ret til én stemme.

For kapitalandele, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten på generalforsamlingen yderligere betinget af, at vedkommende kapitalejer før generalforsamlingen enten har fået sin kapitalandel noteret på navn i selskabets ejerbog eller har anmeldt og dokumenteret erhvervelsen overfor selskabet.En kapitalejers ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de kapitalandele, kapitalejeren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. De kapitalandele, den enkelte kapitalejer besidder på registreringsdatoen opgøres på baggrund af notering af kapitalejerens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Dagsorden
1.  Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2.  Fremlæggelse af årsrapport med årsberetning og revisionspåtegning.
3.  Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport samt decharge for direktion og bestyrelse.
4.  Behandling af forslag fra kapitalejere eller bestyrelse
5.  Valg af bestyrelse.
6.  Valg af 1 revisor, som skal være statsautoriseret.
7.  Eventuelt.

Fuldstændig dagsorden og tilhørende bilag kan findes ved at klikke her.


Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingens afholdelse stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved at rette henvendelse til selskabet.


Årsrapport
Find Årsrapport 2015 her